MİNTTEKS KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz tedarikçiler, tedarikçi çalışanı/yetkilileri, ürün veya hizmet alan
kişi/çalışanı ve ziyaretçi için hazırlanmıştır.

Mintteks Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve
ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

I- Veri Sorumlusu
Şirket http://mintteks.com/ web sitesi ile Dudullu Organize Sanayi Mahallesi 1. Cadde No:6
Ümraniye / İstanbul / Türkiye adresinde faaliyet gösteren şirketin sahibi olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, hukuki işlem,
iletişim, kimlik, mesleki deneyim ve müşteri işlem verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu
olarak işlemekteyiz.

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe
işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve
yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin
yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve
etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara
bilgi verilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; mal hizmet
satınalım/satış, iletişim, lojistik, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi amacıyla avukatlık,
muhasebe bürosu , gümrük müşavirlik ve nakliye firmasından oluşan tedarikçilerimiz ile; iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri,
görevlendirme süreçleri ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile Danışman OSGB firması tedarikçimiz ile; fiziksel
mekan güvenliğinin temini ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi için güvenlik elamanı tedarikçi çalışanları ile
paylaşılabilecektir.

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda
öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması, yüzyüze iletişime geçilmesi, sözleşme
imzalanması, fatura düzenlenmesi, ziyaretçi kayıt defteri vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma
alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru
Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“Dudullu Organize Sanayi Mahallesi 1. Cadde No:6 Ümraniye / İstanbul / Türkiye” adresindeki şirket merkezimize bizzat
gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya
iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
“info@mintteks.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle
iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi
gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda
hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket tarafından bu konuda detaylı
olarak bilgilendirildim.