KISISEL-VERILERI-SAKLAMA-VE-IMHA-POLITIKASI

1.GİRİŞ


1.1 Amaç
İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Mintteks Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tamamına uygulanmakta ve kişisel veri imha ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında gerekli imha çalışmalarının yapılmasına ilişkin çerçeve ve esasları içermektedir.

Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanun’un 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yukarıdaki düzenlemeye dayanarak, bu Politikanın amacı, Şirketin faaliyetlerinin yürütülmesinde işlediği kişisel verilerin, Yönetmeliğe uygun şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

1.2.Kapsam
Şirkette görev yapmakta olan çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerin ve üçüncü kişilerin çalışanlarına ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketin sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.


1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

Kavram Tanım
Alıcı grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
İlgili kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel veri sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel verinin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
Kişisel veri işleme envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
Kurul KişiselVerileri Koruma Kurulu
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Periyodik imha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Politika Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika.
Sicil Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi
Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder
Yönetmelik 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
 1. SORUMLULUK ve GÖREV DAĞILIMLARI
  Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına
ait dağılım aşağıda verilmiştir.

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımları

Ünvan Birim Görev Tanımı
Bilgi İşlem Yetkilisi Bilgi İşlem Görevi dahilinde olan
süreçlerin saklama süresine
uygunluğunun sağlanması,
periyodik imha sürecinin
yönetimi, Veri Sahiplerinin
taleplerinin yanıtlanması için
gerekli denetim ve kontrollerin
yapılması
Muhasebe Bölüm Müdürü Muhasebe Görevi dahilinde olan
süreçlerin saklama süresine
uygunluğunun sağlanması,
periyodik imha sürenin
yönetimi, 6100 sayılı TTK ve
Vergi Mevzuatından
kaynaklanan defter, belge
saklama yükümlülüklerinin
devamının ve yükümlülüklerin
ortadan kalkıp kalmadığının
kontrolü
İnsan Kaynakları Müdürü İnsan Kaynakları Personel kişisel verilerinin
saklama süresine
uygunluğunun sağlanması,
periyodik imha sürecinin
yönetimi, Personellerin
Kanun’da belirtilen hakları ile
ilgili aydınlatılması taleplerinin
alınması ve cevaplandırılması

3.KAYIT ORTAMLARI
Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir
şekilde saklanır.

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar
 Sunucular (Etki alanı, yedekleme, eposta, veritabanı, web, dosya paylaşım,
vb.)
 Yazılımlar (ofis yazılımları) Bilgi güvenliği
cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit
ve engelleme, günlük kayıt dosyası,
antivirüs vb. )
 Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 Optik diskler (CD, DVD vb.)
 Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart
vb.)
 Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 SQL
 Mail ve Dosya Sunucu
 Mobil cihazlar (Telefon, tablet gibi)
 USB, harddisk gibi çıkarılabilir bellekler
 Masaüstü ve dizüstü bilgisayar
 Kağıt
 Manuel veri kayıt sistemleri
 Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 Klasörler
 Dosyalar

 1. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
  Şirket tarafından; çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya
  hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alan kişi, hissedar/ortak ve sair üçüncü kişiler dahil
  gerçek kişilerin kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak saklanır ve imha edilir.
  Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

  4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar
  Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde
  işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta
  öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.
  Buna göre, Şirket faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme
  amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

  4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler
  Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza
  eder. Bu kapsamda kişisel veriler;
   213 sayılı Vergi Usul Kanunu
   1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
   4857 sayılı İş Kanunu
   5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
   6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  başta olmak üzere yürürlükte olan diğer ikincil mevzuatta yer alan saklama süreleri kadar
  saklanmaktadır.

  4.1.2. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
  Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda
  saklar:
   Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
   Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
   Çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi
   Çalışanlar için iş akdi ve mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
   Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
   Denetim / Etik faaliyetlerin yürütülmesi
   Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
   Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
   Fiziksel mekan güvenliği temini
   Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
   Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
   İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
   İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
   İş Faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
   İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
   İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
   Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
   Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
   Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
   Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
   Talep ve şikayetlerin takibi
   Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
   Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  4.2. İmhayı Gerektiren Sebepler
  Kişisel veriler;
   İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
   İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
   Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişini
  açık rızasını geri alması,
   KVKK’nın 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi ve yok
  edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Marina Vista tarafından kabul edilmesi,
   Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine
  yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya KVKK’da öngörülen süre
  içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul
  tarafından uygun bulunması ve
   Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha
  uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması
  durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok
  edilir veya anonim hale getirilir.
 2. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
  Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin
  önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK’nın 12. maddesi ile 6.
  maddesinin 4. fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen
  yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

  5.1. Teknik Tedbirler
  Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;
   Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri
  alınmaktadır.
   Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
   Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
   Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
   Şifreleme yapılmaktadır.

  5.2. İdari Tedbirler
  Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;
   Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
   Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği
  sağlanmaktadır.
   Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
   Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

 3. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ
  İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda
  kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat
  hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

  6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi
  Kişisel veriler Tablo-3’te verilen yöntemlerle silinir.

Tablo 3: Kişisel verilerin silinmesi

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler Fiziksel ortamda bulunan kişisel veriler karartma
yöntemi kullanılarak veya belgenin, ilgili
kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde
erişilmeyecek şekilde güvenli bir ortamda
saklanılması suretiyle silinmektedir.
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden
saklanmasını gerektiren süre sona erenler için
sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların
erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Veri tabanlarında yer alan kişisel veriler İlgili kullanıcının, rol ve izin ataması yapılarak,
veri tabanında yer alan kişisel verilere erişimi
engellenmektedir.
Merkezi sunucularda yer alan kişisel veriler İlgili kullanıcının, kişisel veri içeren dosyanın
bulunduğu dizin üzerindeki erişim hakları
kaldırılmaktadır.
Taşınabilir cihazlarda (USB, Hard disk, CD, DVD
gibi) yer alan kişisel veriler
İlgili kullanıcının dosyaya erişimi
engellenmektedir.

6.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla
tarafımızca kullanılan yöntemler şu şekildedir:

Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden
saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt
kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek
şekilde yok edilir.
Çevresel (ağ cihazları, flash tabanlı ortamlar,
optik sistemler vb.) ve yerel sistemlerde yer
alan kişisel veriler
Kişisel veri içeren cihazlar; yakma, küçük
parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel işlemlerle
yok edilmektedir. Ayrıca, demanyetize etme
yöntemi ile aygıtın üzerinde yer alan kişisel
veriler okunamaz hale getirilerek yok etme
işlemi gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte;
özel yazılımlar ile var olan verilerin üzerine
rastgele veri girişi yapılması sonucu eski
verilerin kurtarılmasının önüne geçilerek yok
etme işlemi uygulanmaktadır.

6.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler
tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve
ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
  Şirket tarafından, faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;
   Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel
  veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
   Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
   Süreç bazında saklama süreleri ise iş bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.
  Kişisel verilerin imha süreci, Şirket tarafından her bir ilişkiye uygun olarak ilgili mevzuat gözetilerek
  belirlenmiş olan saklama süreleri doğrultusunda yürütülmektedir. Saklama süreleri sona eren kişisel
  veriler, Şirket tarafından belirlenmiş olan periyodik imha sürelerinde silinir, yok edilir veya anonim
  hale getirilir.

Tablo 5: Süreç Bazında Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
Kimlik Çalışanın işten ayrılmasından
itibaren 15 yıl
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk 6 aylık periyodik
imha süresinde
Çalışan adaylarına ilişkin
süreçlerin yürütülmesi
Başvuru tarihinden itibaren
1yıl
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik imha
süresinde
Sözleşmesel ilişkilerin
yürütülmesi
Sözleşmenin sona ermesini
takiben 15 yıl
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik imha
süresinde
Kamera Kayıtları Kayıt altına alınmasını takiben
45 gün
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik imha
süresinde
Muhasebe ve Finans Süreçlerinin
Yürütülmesi

Kayıt altına alınmasını
takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik imha
süresinde

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
“2.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI” başlığı altında yer verilen departmanlar tarafından yerine
getirilir.

 1. PERİYODİK İMHA SÜRESİ Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince periyodik imha süresi, Şirket tarafından, *6+ ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, Şirket her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.
 2. POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI
  Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da İnsan Kaynakları Departmanında dosyasında saklanır.
 3. POLİTİKA’NIN GÜNCELLEME PERİYODU
  Politika, ihtiyaç duyulduğunda ve değişen süreçler bulunduğunda güncellenir.
 4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
  İşbu Politika, Şirkete ait internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları şirket kaşesi ve şirket yetkilisi imzası ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanır.